Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO INNERGO SYSTEMS Z DNIA 30.01.2015 ROKU

1. Administratorem danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu (sklep internetowy Innergo Systems, dostępny pod adresem internetowym sklep.innergo.pl), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Innegro Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, KRS 0000329441, NIP 952-206-47-94 Regon 141767212 (Administrator).

2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Kupujących, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Kupujących Sklepu a także innych osób fizycznych, które korzystają ze Sklepu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w wyżej wskazanej stronie internetowej i osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu.

3.1. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a zwłaszcza:
a) świadczenia dostępnych w jego ramach usług lub ich elementów;
b) marketingu usług świadczonych przez Administratora;
c) obsługi procesu rejestracji;
d) logowania na Konto;
e) przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, w formie elektronicznej, zamówionej poczty elektronicznej – newslettera;
f) dostosowania Sklepu do potrzeb Kupujących oraz innych osób korzystających ze Sklepu;
g) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;
h) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
i) ewentualnego dochodzenia roszczeń;
j) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Sklepu.
3.2. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu, a nie będących jego Kupującymi przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Kupujących;
b) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń;
d) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupujących lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4.1. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie powyższym informacje dotyczące Kupujących lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Kupującego lub tej osoby.

4.2. Dane dotyczące Kupującego lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Sklepu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

5. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z działem sprzedaży internetowej na adres Innergo Systems Sp. z o.o., ul, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków lub adres poczty elektronicznej sklep(at)innergo.pl albo lub korzystając w tym celu z narzędzi kontaktowych dostępnych w ramach Sklepu. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych funkcji Sklepu Kupujący traci możliwość korzystania z nich.

6. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez kontakt działem sprzedaży internetowej na adres Innergo Systems Sp. z o.o., ul, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków lub adres poczty elektronicznej sklep(at)innergo.pl.

7. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Kupującego lub inną osobę fizyczną ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego lub innej osoby fizycznej, z którego Kupujący lub inna osoba fizyczna łączy się ze Sklepem. Administrator informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego oraz innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu, a także czasu połączenia wskazanych osób ze Sklepem oraz inne dane dotyczące aktywności Kupującego lub innej osoby fizycznej w Sklepie. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

8. Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne tzw. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupującego lub inną osobę fizyczną. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności:
8.1. utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;
8.2. lepsze dopasowanie Sklepu do potrzeb Kupujących;
8.3. tworzenie statystyk;
8.4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego;
8.5. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

9. Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupujących, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
9.1. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Administratora do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupujący przeglądarki internetowej.
9.2. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Administratora tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

10. Jeżeli Kupujący zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

11. Administrator zleca czynności związane z hostingiem spółce I-Systems Sp. z o.o. Sp. k.. Wspomniana spółka nie będzie dokonywała przetwarzania danych osobowych Kupujących Sklepu.

12. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Kupującym oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej it(at)innergo.pl.

13. Administrator również oświadcza, iż stosowane przy ochronie Sklepu techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.