Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INNERGO SYSTEMS

§1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Innergo Systems Sp. z o.o., dostępnego pod adresem internetowym http://www.sklep.innergo.pl/ (Sklep), jest Innergo Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, KRS 0000329441, NIP 952-206-47-94, Regon 141767212 (Sprzedający).
2. Adres korespondencyjny Sklepu to: Innergo Systems Sp. z o.o., ul, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków. Adres poczty elektronicznej Sklepu to sklep[at]innergo.pl.
3. Sprzedający świadczy Kupującym usługi określone w niniejszym Regulaminie (Regulamin) na zasadach w nim przewidzianych.
4. Kupującym jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarcza, zawodową bądź statutową. Kupujący oświadcza, iż nie korzysta ze Sklepu, a w szczególności nie nabywa w nim towarów, działając w charakterze konsumenta.
5. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu oznacza uprzednią akceptację Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego pola wyboru (checkbox) dostępnego w Sklepie.
6. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony Sklepu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Explorer, Firefox, Opera lub Chrome w wersjach zarówno na komputery stacjonarne, jak i na urządzenia mobilne, w ich ostatniej wersji stabilnej na dzień korzystania. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Podczas rejestracji i korzystania ze Sklepu wymagane jest, aby przeglądarka Kupującego akceptowała informacje elektroniczne (cookies), o których mowa w niniejszym Regulaminie poniżej.

§2 Konto Kupującego i składanie zamówień
1. Kupujący może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji albo po zarejestrowaniu.
2. Rejestracja Kupującego polega na utworzeniu Konta w Sklepie (Konto).
3. Założenie Konta jest dobrowolne, nieodpłatne i wymaga podania: aktywnego adresu e-mail jako loginu oraz hasła oraz zaakceptowania Regulaminu.
4. Po założeniu Konta, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie tego linku aktywacyjnego kończy proces zakładania Konta.
5. Korzystanie z Konta wiąże się z określonymi funkcjonalnościami, takimi jak:
a. zapamiętanie danych adresowych Kupującego;
b. mechanizm wystawiania ocen towarów prezentowanych w Sklepie;
c. tworzenie listy towarów, które Kupujący chciałby nabyć w Sklepie (lista życzeń);
d. śledzenie postępów realizacji zamówienia Kupującego;
e. formularz zadawania pytań Sprzedającemu;
f. uczestniczenie w programie lojalnościowym Sprzedającego na zasadach opisanych w Regulaminie Punktów Premium.
6. Kupujący, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto podając login (adres e-mail) i hasło wskazane podczas rejestracji.
7. Podczas bądź po założeniu Konta, Kupujący może zapisać na Koncie następujące dane adresowe i kontaktowe:
a. firma pod jaką prowadzi działalność gospodarczą (nazwa firmy);
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
c. adres siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy);
d. imię i nazwisko osoby do kontaktu;
e. numer telefonu;
f. adres dostawy produktów (Odbiorca, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy).
8. Zatwierdzając wyżej wskazane dane Kupujący oświadcza jednocześnie, iż dane te są prawdziwe i prawidłowe. Sprzedający może w związku z realizacją zamówienia dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych wprowadzonych przez Kupującego.
9. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w §2 ust. 11 Regulaminu poniżej.
10. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres sklep[at]innergo.pl lub poprzez usunięcie Konta przez Kupującego z poziomu strony Sklepu.
11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji bądź charakter korzystania z Konta przez Kupującego jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu bądź zakłóca funkcjonowanie Sklepu, w szczególności naraża bezpieczeństwo Sklepu lub jego użytkowników;
b. prawidłowość podanych przez Kupującego danych budzi uzasadnione wątpliwości, których nie uda się usunąć poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
c. Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności;
d. Kupujący w sposób uporczywy bądź rażący narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany przez Kupującego przy rejestracji adres e-mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego, ponowna rejestracja Kupującego jest możliwa za uprzednią zgodą Sprzedającego.
13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą obydwu Stron, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na wykonanie zawartych umów sprzedaży, chyba że obydwie Strony zdecydują inaczej.
14. Termin wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa wyżej, wynosi 7 dni.
15. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży
1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych w Sklepie.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedający i Kupujący.
3. Wizerunki towarów zamieszczone na stronie Sklepu mogą w nieznacznym stopniu różnić się od produktów oryginalnych.
4. Informacje o towarach oraz ich ceny zamieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami – dalej jako Kodeks Cywilny) i nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 Kodeksu Cywilnego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów przedstawianych na stronie Sklepu. Nie dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.
6. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Kupującym posiadającym Konto, jak i z Kupującym niezarejestrowanym. Kupujący niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać dane wymagane do rejestracji Konta oraz dane do wysyłki;
b. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptować.
7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać o dowolnej porze i dniu tygodnia, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, a także w soboty, w niedziele oraz w święta, będą realizowane w następnym dniu roboczym.
8. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i składa się z następujących czynności:
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu poprzez dodanie ich do koszyka (kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”);
b. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
c. zalogowania na Konto bądź podania danych wymaganych do realizacji zamówienia;
d. dokonania zamówienia (kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie”), dokonanie zamówienia powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty ceny za zamówienie.
9. Przed dokonaniem przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
a. zamówione towary;
b. jednostkowa oraz łączna cena zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych zamówieniem towaru przez Kupującego;
10. Po dokonaniu przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
a. dane Kupującego, w tym adres dostawy;
b. wybrany sposób płatności;
c. wybrany sposób dostawy;
d. numer zamówienia;
11. Modyfikowanie elementów zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną, do chwili wysłania Zamówienia przez Sprzedającego do Kupującego. Sprzedający może odmówić dokonania zmiany.
12. Oferta jest wiążąca dla Sprzedającego przez 3 dni robocze (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po czym wygasa.
13. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy w dniu złożenia oświadczenia. Wiadomość e-mail będzie zawierała podsumowanie informacji na temat zamówienia:
i. numer zamówienia
ii. dane Kupującego, w tym adres dostawy;
iii. zamówione towary wraz z ich łączną ceną
iv. wybrany sposób płatności;
v. wybrany sposób dostawy.;
b. odmowy przyjęcia zamówienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy;
c. przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikających w szczególności z braku towaru w magazynie bądź u dostawcy, do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, konieczna jest jej akceptacja przez Kupującego, jeżeli akceptacja przez Kupującego nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, oferta wygasa.
14. Na adres e-mail podany przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca fakturę VAT w formie elektronicznej jeśli faktura VAT w formie papierowej nie została dołączona do przesyłki z zamówieniem.
15. Czas realizacji zamówienia wynosi przeważnie 24-48 godzin ale w zależności od dostępności produktów może wydłużyć się do 8 tygodni. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.
16. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Ewentualna wysyłka towaru za granicę wymaga indywidualnego uzgodnienia warunków z Kupującym. Kupujący może również osobiście odebrać zamówienie pod adresem ul. Innergo Systems Sp. z o.o., ul, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.
17. W dniu wysłania towaru do Kupującego albo przygotowania towaru w miejscu odbioru osobistego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego stosowna informacja.
18. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem wskazanym jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sprzedającego przez dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt dostawy.
19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W sytuacji wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu bądź nieodebrania zamówienia dostarczonego pod wskazany przez Kupującego adres, Kupującego obciążają koszty zwrotu przesyłki oraz ewentualnie ponownej dostawy zamówienia pod ten sam lub inny adres.

§4 Ceny i sposoby płatności
1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu:
a. podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości 23%, 8%, 5%, 0% lub „zwolniony”.
b. nie zawierają kosztów przesyłki;
c. mogą w każdej chwili ulec zmianie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. Aktualny cennik dostawy jest dostępny na stronie głównej sklepu.
3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
b. system płatności „e-leasing Plus”, obsługiwany przez Leasing Plus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
4. Dane do przelewu są następujące: Innergo Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa konto dla przelewów w PLN oraz w EURO są każdorazowo podawane przy potwierdzeniu zamówienia. Numery kont dodatkowo są dostępne pod adresem http://sklep.innergo.pl/wazne_informacje.html. W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia.
5. W przypadku płatności „e-leasing Plus” Kupujący oświadcza, że zapoznał się z zasadami takiej płatności i będzie się do nich stosował.
6. Za wyjątkiem sposobów płatności, o których mowa w ust. 3 lit. d. i e. powyżej, Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu kwoty należności za towar na rachunek bankowy Sprzedającego.

§5 Usługi świadczone za pośrednictwem poczty e-mail
1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera” oraz wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty e-mail.
2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Sklepu do nieokreślonej liczby Kupujących.
3. Usługa subskrypcji „Newslettera” Sklepu jest usługą bezpłatną.
4. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez wyrażenie zgody przy zakładaniu Konta bądź za jego pośrednictwem lub poprzez wypełnienie formularza w Sklepie.
5. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu na Konto bądź wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres sklep[at]innergo.pl.
6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
7. Każdy „Newsletter” lub inna poczta elektroniczna pochodząca od Sprzedającego zawiera:
7.1. informację o nadawcy;
7.2. określenie treści wiadomości w polu „temat”;
7.3. informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Kupującego).

§6 Wyłączenie rękojmi, reklamacje dotyczące towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji jedynie odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania Sklepu. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep[at]innergo.pl. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Sprzedający oświadcza, iż rękojmia za towary nabyte w Sklepie jest wyłączona.
3. Część towarów oferowanych w Sklepie jest objęta gwarancjami producentów i dostarczana razem ze stosowanymi kartami gwarancyjnymi. Warunki gwarancji każdorazowo określa producent.
4. Z uwagi na fakt, iż ustawa o prawach konsumenta nie znajduje zastosowania do umów, zawieranych w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (lub zawodową), osoby zawierające takie umowy nie mają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów ewentualnego zwrotu towaru w terminie 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

§7 Prawa i obowiązki stron
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
2. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionej przez Kupującego szkody.
4. Kupujący w przypadku zmiany danych wskazanych podczas rejestracji jest zobowiązany do ich zaktualizowania na swoim Koncie.
5. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia loginu oraz hasła dostępu do Konta.
6. Kupującemu nie wolno przekazywać treści bezprawnych z wykorzystaniem Sklepu.
7. Kupujący zobowiązuje się także do korzystania z treści zamieszonych na stronie Sklepu wyłącznie w ramach swojego użytku osobistego, a ponadto do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.

§8 Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”
1. Korzystając z usług świadczonych przez Sklep Kupujący wyraża zgodę na:
1.1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep;
1.2. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
1.3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep oraz w celach statystycznych;
1.4. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celach marketingowych i reklamy.
2. Podczas zakładania Konta Kupujący podaje następujące dane osobowe:
2.1. adres e-mail, którym Kupujący będzie posługiwał się podczas korzystania ze Sklepu;
2.2. firma pod jaką prowadzi działalność gospodarczą (nazwa firmy);
2.3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
2.4. adres prowadzenia działalności gospodarczej lub dostawy produktów (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy);
2.5. numer telefonu;
2.6. imię i nazwisko osoby do kontaktu.
3. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.
4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne. Sprzedający nie weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe i adresowe w związku z realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.
5. Kupujący przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
6. Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej sklep[at]innergo.pl odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) Kupującego.
7. Usunięcie Konta Kupującego jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez Sprzedającego danych Kupującego i zaprzestając przetwarzania jego danych osobowych Kupującego. Niemniej, Sprzedający zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującego, po usunięciu Konta na ewentualne potrzeby zgłaszane przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili ich rozliczenia.
8. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego następujących danych technicznych i technologicznych:
8.1. adres IP;
8.2. wywołany adres internetowy (URL);
8.3. adres internetowy, z którego Kupujący przeszedł na strony Sklepu;
8.4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Kupujący korzysta;
8.5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
9. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedającego na komputerze Kupującego informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedającego.
9.1. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Sprzedającego dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Usług, w szczególności:
9.1.1.1. utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;
9.1.1.2. lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących;
9.1.1.3. tworzenia statystyk;
9.1.1.4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego;
9.1.1.5. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
9.2. Te informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
9.3. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sprzedającego do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
9.4. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Sprzedającego tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

§9 Postanowienia końcowe
1. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili na stronie Sklepu, w tym pobrać jego kopię oraz sporządzić wydruk.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie prawa do Sklepu jako całości oraz poszczególnych elementów prezentowanych na stronie internetowej sklep.innergo.pl, w tym prawa oznaczeń towarów przysługują odpowiednio Sprzedającemu bądź podmiotom trzecim. Z zastrzeżeniem uregulowania dozwolonego użytku, ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedającego lub podmiotów trzecich jest zabronione.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Sklepie. Sprzedający poinformuje Kupującego mającego Konto na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje wypowiedzeniem przez Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 2 lutego 2015 roku.